Udostępnij

List otwarty do Posłanek i Posłów RP

Szanowne Posłanki i szanowni Posłowie RP

W imieniu Rzemieślników zrzeszonych w Kaliskiej Izbie Rzemieślniczej pragniemy zwrócić uwagę na ogromne przeszkody związane z praktyczną nauką zawodu w Polsce, uniemożliwiające prawidłowy rozwój przyszłych generacji rzemieślników.
Prezentujemy wspólne pismo mając nadzieję, że nasz apel pozwoli realnie i trwale poprawić sytuację poprzez właściwe zapisy w planowanej nowej Ustawie o Rzemiośle lub stosownych rozporządzeniach.

Z pośród wielu trudności, które występują w kształceniu zawodowym w Polsce zwracamy uwagę na trzy podstawowe:

 1. Bardzo niska płaca uczniów – pracowników młodocianych (I klasa 255,00 zł; II klasa 287,51 zł; III klasa 349,68 zł za miesiąc pracy) stoi w ogromnej dysproporcji z realiami rynku pracy i powoduje szereg patologii np.częste nieobecności w szkole i na zajęciach praktycznych, brak motywacji, lekceważenie instruktorów i właścicieli zakładów. Trudno się dziwić, skoro pełnoletni pracownik młodociany zarabia 2,08zł na godz. pracy. Prostym rozwiązaniem tego problemu będzie zwiększenie wynagrodzenia.
 2. Brak wynagrodzenia Mistrza szkolącego (często właściciela zakładu rzemieślniczego). Żeby rozwiązać ten problem należy czym prędzej wprowadzić ustawowe wynagrodzenie dla osoby szkolącej w wysokości przynajmniej płacy minimalnej.
 3. Zwrot kosztów kształcenia – wyszkolenia ucznia (refundacja za trzy lata szkolenia) wynosi obecnie ok. 8000,00zł (222,00 zł miesięcznie). Ta kwota nie zwiększyła się od kilkunastu lat i, co gorsza, wypłacana jest tylko i wyłącznie wtedy, gdy uczeń podejdzie i zaliczy egzamin końcowy.
  Ten sposób refundacji jest zły z wielu powodów:
  – powoduje nadmierną biurokrację;
  – zmusza właścicieli zakładów do inwestowania środków przez 3 lata w sytuacji kiedy mogą być ich na koniec pozbawieni przez absencję ucznia na egzaminie czeladniczym;
  – termin zwrotu kosztów przypada po zdaniu egzaminu czeladniczego a więc kilka miesięcy po zakończeniu edukacji w szkole branżowej.
  – brak waloryzacji tej kwoty jest niezrozumiały w aspekcie stale rosnących kosztów prowadzenia działalności.Niektórzy uczniowie po zakończeniu roku szkolnego nie decydują się już podchodzić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, tym samym pozbawiając Rzemieślnika powyższej kwoty za cały okres 3 lat i narażając go na straty finansowe. To samo dotyczy przedwczesnego zakończenia edukacji lub zmiany wybranego zawodu. Pragniemy zwrócić uwagę na rolę Mistrza szkolącego, przed którym stoją coraz trudniejsze wymagania i jego szczególną funkcję w systemie kształcenia dualnego łączącą rolę nauczyciela i wychowawcy. Dla porównania pensja nauczyciela w szkole przecież nie jest uzależniona od tego czy uczeń zda egzamin maturalny.

Rozwiązanie tej sytuacji jest proste – powyższa refundacja poniesionych kosztów powinna być wypłacona każdorazowo po wystawieniu pozytywnej oceny za dany okres edukacji bez względu na to czy uczeń przystąpi do egzaminu końcowego.

Apelujemy o szybką oraz skuteczną interwencję w celu rozwiązania wyżej wymienionych problemów w trosce o przyszłych rzemieślników, jak i tych, którzy na codzień dbają o ich edukację. Jeśli obecna sytuacja nie zostanie rozwiązana, Polska straci na znaczeniu na arenie międzynarodowej a rynek pracy tracił będzie fachowców.

Z poważaniem,
Polscy Rzemieślnicy
Cech Rzemiosł Różnych w Kaliszu, dn. 26.04.2021

Pełna wersja Listu wraz z poparciem Izby Rzemieślniczej w jednym pliku – do pobrania.

Jeśli uważasz że warto poprzeć nasz apel prosimy o wiadomość na: info@cech-kalisz.pl

 

 

Politycy dostrzegają nasz list! Senator Adam Szejnfeld postanowił złożyć zapytanie w tej sprawie do Przemysława Czarnka, Ministra Edukacji Narodowej. Poniżej link do informacji na FB

Napisano o nas w „Życie Kalisza”. Link poniżej

Napisali o nas w „Kalisz nasze miasto”. Link do artykułu poniżej

Napisali do nas w „Calisia.pl”. Link poniżej

Oficjalna wersja listu do pobrania

W imieniu Rzemieślników zrzeszonych w Kaliskiej Izbie Rzemieślniczej pragniemy zwrócić uwagę na ogromne przeszkody związane z praktyczną nauką zawodu w Polsce, uniemożliwiające prawidłowy rozwój przyszłych generacji rzemieślników.

Stanisław Żychliński

Starszy Cechu, Cech Rzemiosł Budowlanych i Różnych w Kaliszu

Prezentujemy wspólne pismo mając nadzieję, że nasz apel pozwoli realnie i trwale poprawić sytuację poprzez właściwe zapisy w planowanej nowej Ustawie o Rzemiośle lub stosownych rozporządzeniach.

Maciej Całka

Podstarszy Cechu, Cech Rzemiosł Budowlanych i Różnych, członek Zarządu Izby Rzemieślniczej

Apelujemy o szybką oraz skuteczną interwencję w celu rozwiązania wymienionych w liście otwartym problemów w trosce o przyszłych rzemieślników, jak i tych, którzy na codzień dbają o ich edukację.

Krzysztof Nowacki

Podstarszy Cechu, Cech Rzemiosł Budowlanych i Różnych

Z pośród wielu trudności, które występują w kształceniu zawodowym w Polsce zwracamy szczególną uwagę na trzy podstawowe.

Jarosław Łuczak

Członek Zarządu, Cech Rzemiosł Budowlanych i Różnych

Jeśli obecna sytuacja nie zostanie pomyślnie i szybko rozwiązana, Polska straci na znaczeniu na arenie międzynarodowej a rynek pracy tracił będzie fachowców.

Ryszard Lisiecki

Członek Zarządu, Cech Rzemiosł Budowlanych i Różnych

W dobie kryzysu zawodów rzemieślniczych szczególnie istotne jest żeby uprościć procedury i na bieżąco zwracać refundacje za szkolenie uczniów. Na pewno ułatwi to pracę zakładów rzemieślniczych i wspomoże w wzmocnieniu rzemieślniczego rynku pracy.

Paweł Michalski

Członek Zarządu Cechu, Usługi Gastronomiczne PABLO ul. Ciasna 16 62-800 Kalisz

W całości zgadzam się z treścią listu kierowanego do Posłanek i Posłów RP. Mam nadzieję, że postulaty zawarte w liście będą pozytywnie załatwione.

Aldona Leśna

członek Cechu, Agro-Star Tadeusz Nogaj, ul. Owsiana 7 62-800 Kalisz