Refundacja uczniów

  W związku z opublikowaniem nowej Uchwały ogłoszony został aktualny wykaz zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia...