Udostępnij

W związku ze zbliżającymi się terminami składania wniosków do egzaminu czeladniczego, w załączniku zamieszczamy dwa zestawy dokumentów:

1)
– wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego dla uczniów klas III szkół branżowych I stopnia
–  zaświadczenie o odbywaniu nauki zawodu dla ww. uczniów
2)
– wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego dla uczniów kształcących się w formie pozaszkolnej-
– zaświadczenie o odbywaniu nauki zawodu dla ww. uczniów
Zarówno wnioski jak i zaświadczenia różnią się. Należy wybrać odpowiedni.
Prosimy o dokładne wypełnienie wniosków i złożenie ich wraz z wymaganymi załącznikami (wykaz na wnioskach) do biura cechu do 31.01.2023r.
Informację o wysokości opłaty za egzamin, podamy w osobnej wiadomości.