Udostępnij

Informujemy, że zmianom ulegają zasady przeprowadzania egzaminów zawodowych w roku 2022 r.

Wszystkie terminy ulegają przyspieszeniu.

Prosimy o składanie dokumentów jak najszybciej, gdyż usprawni to pracę i organizację egzaminów praktycznych i teoretycznych.

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami. W razie wątpliwości zachęcamy do kontaktu.

15-20 czerwca 2022 r.  

W tym terminie (utarta praktyka) odbywają się posiedzenia rad pedagogicznych tzw. klasyfikacyjnych i do tego czasu uczniowie-młodociani pracownicy muszą wykazać, że przystąpili do egzaminu czeladniczego ( I lub II etap)

(rady klasyfikacyjne muszą odbyć się najpóźniej do końca roku szkolnego tj. do 31 sierpnia)

 

do 1  marca 2022 r.

Termin, w którym młodociani pracownicy zatrudnieni u rzemieślników i będący uczniami klas III, branżowych szkół I stopnia, muszą  złożyć we właściwej izbie rzemieślniczej wnioski o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego, aby przystąpić do egzaminu przed 15 czerwca
do 15 stycznia 2022 r. Termin, w którym cechy – w ramach sprawowanego (z upoważnienia izb rzemieślniczych) nadzoru nad przebiegiem przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, przekażą do właściwych izb rzemieślniczych następujące informacje:

– liczba młodocianych pracowników-uczniów klas III branżowych  szkół I stopnia, którzy złożą wnioski o dopuszczenie do egzaminów czeladniczych, które rozpoczną się w okresie od 10 marca do 10 czerwca 2022 r.,

– zawody, w których w/w młodociani pracownicy realizują naukę,- nazwy branżowych szkół  I st., do których uczęszczają młodociani,

– terminy turnusów dokształcających realizowanych dla w/w młodocianych pracowników w klasach wielozawodowych.

Ustalenia te powinny być dokonane we współpracy ze szkołami, co pozwoli na uwzględnienie także tych uczniów, których umowy o pracę zawarte zostały bez pośrednictwa Cechu (pomimo, że powinni).

              w okresie

od 15 stycznia 2022 r. do 1 marca 2022 r.

 

 

 

 

 

 

 

Cechy w ramach sprawowanego (z upoważnienia izb rzemieślniczych) nadzoru nad przebiegiem przygotowania zawodowego młodocianych pracowników udzielą pomocy młodocianym pracownikom w zakresie sporządzenia wniosku o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego [według nowego wzoru zawierającego podpis dyrektora szkoły oraz pieczątkę z adresem szkoły gdzie dokształca się młodociany].

Należy wziąć pod uwagę, że ten termin przypada na okres ferii zimowych (corocznie ustalane).

 

W roku szkolnym 2021/2022 MEiN przywrócił terminy ferii zimowych z podziałem na województwa:

·         kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie – od 17 do 30 stycznia 2022 roku,

·         podlaskie, warmińsko-mazurskie – od 24 stycznia do 6 lutego 2022 roku,

·         dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie  – od 31 stycznia do 13 lutego 2022 roku,

lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie –  od 14 do 27 lutego 2022 roku.

w okresie

do 28 lutego 2022 r.

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego wraz z załącznikami powinien trafić do izby najpóźniej do końca lutego.  Tak jak powyżej, należy wziąć pod uwagę, że ten termin przypada na okres ferii zimowych (corocznie ustalane).
 

w  okresie:

 od 01 marca

do 10 czerwca 2022 r.

 

Izby rzemieślnicze przygotowują harmonogram egzaminów czeladniczych, uwzględniając w pierwszej kolejności młodocianych pracowników, zatrudnionych u pracodawców -rzemieślników, którzy są uczniami branżowych szkół I stopnia. Terminy etapu praktycznego i terminu etapu teoretycznego powinny być planowane w taki sposób, aby przystąpienie do egzaminu czeladniczego nastąpiło nie później niż do 10 czerwca 2022 r.

 

 

Do 14 czerwca 2022 r.

 

Termin dostarczenia do szkół wystawionych zaświadczeń o przystąpieniu do egzaminu czeladniczego

Izba rzemieślnicza na podstawie dokumentacji sporządzonej przez komisje egzaminacyjne wystawia pracownikom młodocianym –  uczniom klasy III branżowych szkół I stopnia, zaświadczenia o przystąpieniu do egzaminu czeladniczego(wzór ustalony przez ZRP). Zaświadczenie należy dostarczyć do szkół nie później niż 14 czerwca 2022 r.

W dokumentacji przebiegu egzaminu czeladniczego izba  odnotowuje fakt wystawienia zaświadczenia oraz pokwitowanie odebrania bądź nadania przesyłki.

Załącznik nr 3

Wzór zaświadczenia

 

 

31 sierpnia 2022 r.

Nauka zawodu trwa nie dłużej niż 36 miesięcy, chyba że z uzasadnionych przyczyn została skrócona lub przedłużona.

W przypadku młodocianych dokształcających się w branżowych szkołach I stopnia w umowach o pracę w celu przygotowania zawodowego okres nauki zawodu ustalany jest od 1 września pierwszego roku nauki do 31 sierpnia w trzecim roku nauki zawodu.

Wiedza i umiejętności nabyte przez młodocianego podczas nauki zawodu są sprawdzane w trakcie egzaminu czeladniczego (§ 11. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r.
w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania [Dz. U. z 2010 r. poz. 2010 z późn. zm.]

Przystąpienie do egzaminu czeladniczego nie oznacza zakończenia nauki zawodu, bowiem trwa ona do daty wynikającej z umowy o pracę.

Młodociani pracownicy, którzy przystępują do egzaminu czeladniczego w trakcie nauki w III klasie branżowej szkoły I stopnia, otrzymują świadectwa czeladnicze z datą 31 sierpnia, tj.  zgodną z  ustalonym okresem  nauki zawodu

Dokumenty do egzaminów w zawodach, w których nie posiadamy komisji, prosimy o bezpośrednie przesyłanie do właściwej izby ( trzeba pobrać wniosek ze strony izby, do której wysyłamy dokumenty oraz wpłacić pieniądze za egzamin na konto tej izby).